لیست خدمات

فضای کار

فضای کار اشتراکی و اختصاصی، اتاق های متنوع جلسه و کنفراس با تنوع تعداد اعضای جلسه و امکانات جانبی استراحت و ورزش.

Read More

مشاوره

  ارائه مشاوره به استار تاپ ها در حوزه های مدیریت کسب و کار، بازار یابی دیجیتالی، مالی، حقوقی و منابع انسانی.  

Read More