خانم مهندس معصومه عشقی آذر برق

مدیر مرکز نوآوری شهرستان نمین