26
اکتبر

نصب تابلو مرکز نوآوری شهرستان نمین

بدون تردید ((خلاقیت و نوآوری )) یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. خلاقیت و نوآوری همیشه برای انسان با اهمیت بوده است.افراد خلاق و نوآور خود را مقید به یک کار خاص نمی کنند, پذیرای افکار نو هستند و سعی می کنند از افکار نو و جدید برای رسیدن به اهداف خود و سروسامان دادن به آنها بهره ببرند.به همین منظور ما در مرکز نوآوری شهرستان نمین منتظر همه ی دوستان خلاق و نوآور هستیم.