مشاوره

 

ارائه مشاوره به استار تاپ ها در حوزه های مدیریت کسب و کار، بازار یابی دیجیتالی، مالی، حقوقی و منابع انسانی.