فضای کار

فضای کار اشتراکی و اختصاصی، اتاق های متنوع جلسه و کنفراس با تنوع تعداد اعضای جلسه و امکانات جانبی استراحت و ورزش.